Adresy

Vzory adres

Dětský domov Svět
pí Anna Horňáková
hospodářka
Freidova 1251
343 01 PELHŘIMOV

Vážený pan
MVDr. Daniel Trávníček
předseda představenstva
Fügnerova 269/56
400 04 TRMICE

Dřevovýroba, a. s.
Ing. Jaroslava Legátová
vedoucí finanční účtárny
Nádražní 151
667 01 BRNO

Jak psát adresy

Rozsah, úpravu a obsah adres stanoví mezinárodní norma ČSN ISO 11180 Poštovní adresování.

Obálky

Typy obálek

 • C5/C6 (114 x 229 mm)
 • C5 (169 x 229 mm)
 • C4, DL (třetinová s nebo bez okénka)

Adresa adresáta na obálce

Je umístěna v pravé dolní čtvrtině adresní strany obálky – pokud jsou, tak jsou respektovány předtištěné orientační značky.

Adresa odesílatele na obálce

Umisťuje se do levé horní strany obálky asi 1 cm od okrajů. V tomto rohu je oblast pro záznamy pošt.

Označení adresáta

Adresa musí obsahovat jednoznačné označení adresáta dopisu a přesné a úplné místní údaje. Používá se jednoduché řádkování a musí se dodržovat dané pořadí.

   • Dopis podnikatelským subjektům
    • Název firmy, podniku úřadu nebo oficiálně používanou zkratku firmy či instituce (slovo firma se neuvádí
    • Právní normu organizace (a.s., s.r.o., ..)
    • Zpřesňující údaje – oddělení, jméno zaměstnance, který záležitost vyřizuje a jeho funkci (pokud má osoba titul, uvedeme ho, a pokud ne, před jméno napíšeme pí, p. nebo sl.)

Vzor:
Kutil Konrád, v. o. s.
p. František Tichý
vedoucí odd. nákupu a prodeje

   • Dopisy fyzickým osobám
    • Oslovení (Vážený pan, vážená paní)
    • Titul, jméno, příjmení adresáta)
    • Funkci osoby (je-li to vhodné)

Vzor:
Vážený pan
doc. JUDr. Ondřej Hlaváč

Místní údaje (ulice, město)

  • Napíšeme název ulice a číslo popisné (Husitská 24)
  • Následně napíšeme PSČ (634 00) a město (BRNO) – město píšeme velkými písmeny! Mezi PSČ a město vkládáme dvojitou mezeru

Vzor:
Drobného 60
662 05 BRNO

Další pravidla

 • Adresa vždy začíná velkým písmenem, může mít min. 3 a max. 6 řádků
 • Všechny údaje se píší v 1.pádu
 • Všechny řádky začínají od jednotné levé svislice, používá se jednoduché řádkování, velikost písma – doporučuje se 12b.
 • Nikdy nevynecháváme řádky a nic nezvýrazňujeme (kvůli hypertextovým odkazům a špatné čitelnosti
 • Nepoužíváme žádná členící znaménka (na konci řádku), za zkratkami právní normy píšeme čárku.