Jak napsat upomínku

-> Přejít ke vzoru

Upomínka je obchodní dopis, který slouží k upozornění na nezaplacení pohledávky. POZOR, nejedná se o zpoždění dodání zboží nebo služeb (tím se zabývá urgence), jde opravdu pouze o peníze.

Stylizujeme ji velmi zdvořile a je zasílána doporučeně. Na začátku je nutné oslovení a při prvním kontaktu s partnerem předpokládáme, že zaplatit pouze omylem zapomněl.

Co napsat do upomínky

ÚVOD:

 • Již před týdnem byla splatná naše faktura č. …, doposud jsme ale nedostali její úhradu.
 • Naši poslední zásilku hraček jste přijali bez námitek, avšak do dnešního dne jste ji neuhradili.
 • Upozorňujeme Vás, že jste dosud neuhradili částku Kč… za dodané zboží podle faktury č. …
 • Jistě jste přehlédli, že naše faktura č. … z (datum) na částku … Kč byla splatná (datum).

UPROSTŘED:

 • Žádáme Vás, abyste zjistili, zda jste při úhradě faktury nepřevedli částku faktury na nesprávný účet.
 • Oznamte nám prosím důvody, které Vám znemožňují uhradit naše pohledávky v době jejich splatnosti.
 • V poslední době stále překračujete lhůty splatnosti našich faktur a tím nás velice poškozujete.
 • Protože svým jednáním přivádíte i nás do platební neschopnosti, očekáváme, že se Váš přístup k úhradám faktur zlepší.
 • Sdělte nám prosím datum, kdy byla platba provedena a číslo účtu, na který jste ji převedli, abychom mohli tuto nemilou záležitost uzavřít.

ZÁVĚR:

 • Pokud jste ji však již uhradili, sdělte nám datum platby a považujete tuto upomínku za bezpředmětnou.
 • Věříme, že naši pohledávku za minulou dodávku uhradíte obratem, nejpozději však do pěti dnů.
 • Doufáme, že v budoucnu se Vaše obchodní jednání bude opět vyznačovat přesným plněním závazků.
 • Žádáme Vás, abyste nás neprodleně informovali, jak jste provedli platbu za naši fakturu č. …
 • Částku faktury i s tříprocentním úrokem z prodlení uhraďte co nejdříve na náš účet č. …
 • Budeme velice rádi, když příkaz k úhradě naši faktury, která byla splatná do konce minulého měsíce, dáte ještě dnes.

Vzor upomínky

Doporučeně
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

DATUM:

219/2012-Ko

Kouřilová
236 588 611
236 588 610
marketing@dpl.cz

2012-02-28

Stavební společnost, a. s.
finanční účtárna
U Hvězdy 2271
272 01 KLADNO

Upomínka úhrady faktury

Vážení odběratelé,

při kontrole našich účetních dokladů jsme zjistili, že jste nám dosud nezaplatili za odebranou dílčí dodávku obkladů a dlažeb. Faktura č. 1928/2004 ve výši Kč 97 240,– byla přitom splatná již 13. listopadu 2013.

Žádáme Vás proto, abyste dlužnou částku uhradili nejpozději do 22. listopadu 2013.

S pozdravem

 
 
 

Jarmila Hrstková
účetní