Odstoupení od smlouvy

Vzor odstoupení od smlouvy (kupní a jiné)

Přejít ke vzoru

Smlouva či dohoda, případně kontrakt, vzniká jako projev vůle dvou, či více stran. K odstoupení od smlouvy už však shoda není potřebná. Výpověď smlouvy je jednostranný akt. Má však své náležitosti, které je třeba dodržet, aby odstoupení bylo dle zákona platné. Pokud zákonné důvody nejsou, nastupuje dohoda smluvních stran. Odstoupení od smlouvy dohodou je také možné. Paragraf 2001 občanského zákoníku praví, že „od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon“. Zákon nevymezuje přesně všechny případy a proto je dobré důvody odstoupení od smlouvy ošetřit již při uzavírání smlouvy.

Důvody pro odstoupení od (kupní) smlouvy

Zákoník uvádí následující důvody pro odstoupení od smlouvy:

Porušení smluvní povinnosti

V případě, že jedna ze smluvních stran nedodrží svoji smluvní povinnost, má druhá strana právo od smlouvy odstoupit. Musí jít o porušení podstatné.

Odstoupení z důvodu prodlení

K prodlení, čili nedodržení lhůty, může dojít z důvodů na obou stranách. Obě ze smluvních stran mají právo vypovědět smlouvu z důvodu prodlení druhé ze smluvních stran. Pokud není ve smlouvě stanovena lhůta, má odstupující strana právo smlouvu vypovědět v případě, že poskytla protistraně dostatečnou lhůtu ke splnění, která by měla být stanovena s ohledem na délku nebo náročnost plnění.

Odstoupení pro vady na předmětu kupní smlouvy

Reklamace může končit odstoupením od kupní smlouvy v případě, že se na tom obě smluvní strany dohodnou, a dále pak v zákonem stanovených případech, kdy není souhlas obchodníka třeba. Nárok na vrácení peněz má spotřebitel v případě, že:

  • Zboží má neodstranitelné vady, které brání užívání,
  • opakované (max. 3) výskyty stejné odstranitelné vady, nebo maximálně 4 výskyty různých odstranitelných vad, případně současného výskytu až tří různých odstranitelných vad,
  • nedodržení garantované jakosti zboží (například dodání padělku),
  • nevyřízení reklamace ve smluvené lhůtě. Pokud nebylo sjednáno jinak, zákonná lhůta je 30 dnů.

Odstoupení bez udání důvodu

Odstoupení bez udání důvodu je možné jen u kupní smlouvy. O tomto případě píšeme níže.

Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

„Bezdůvodně“ je možné odstoupit pouze od kupní smlouvy. To však platí jen v uvedených případech. Bez udání důvodu je podle zákona možné odstoupit při uzavření smlouvy:

  • Takzvaně na dálku. Jedná se o smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu či po telefonu,
  • mimo provozovnu. V tomto případě jde o smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné místo k podnikání. Jedná se tedy obvykle o podomní prodej, či nákupy na předváděcích akcích,
  • o spotřebitelském úvěru.

Na odstoupení bez udání důvodu dává zákon spotřebiteli lhůtu v délce 14-ti dnů. V této lhůtě je nezbytné prokazatelně zboží odeslat, nemusí být ve čtrnáctidenní lhůtě doručeno, ale v případě rozporu musí být kupující schopen dokázat odeslání (například podacím lístkem pošty). Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Tato lhůta obecně běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud obchodník porušil svou povinnost informovat spotřebitele o zákonné možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, tato lhůta se potom prodlužuje na dobu trvání 1 rok a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. „Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.“ (§ 1829 odst. 2 nového občanského zákoníku).

Dále pak platí oboustranná povinnost v případě odstoupení od smlouvy si vrátit svá plnění. Zákazník tedy musí vrátit zboží a obchodník kupujícímu vyplatit plnou cenu vráceného zboží. Opět platí lhůta 14-ti dnů. Zákazník je povinen vrátit zboží do dvou týdnů od odstoupení od smlouvy a obchodník musí nejpozději 14 dnů po obdržení zboží vrátit peníze včetně nákladů na doručení spotřebiteli. Obchodník už však nemá povinnost proplatit náklady na doručení zboží zpět.

Vzor odstoupení od kupní smlouvy

Pavel Zajíc
Pražská 88
602 00 Brno
 
AB e-shop, s. r. o.
Třešňová 5
602 00 Brno
 
V Brně dne 18. února 2016
 
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. 452/2016 uzavřené na dálku
 
Vážený pane, vážená paní,
 
dne 10. února jsem uzavřel prostřednictvím Vašeho e-shopu kupní smlouvu č. 452/2016, jejímž předmětem byla koupě zahradního grilu Campingaz Expert Basic za 3 359 Kč. Zboží jsem si vyzvedl osobně ve Vaší prodejně druhý den od uzavření kupní smlouvy.
 
Tímto Vám oznamuji, že jsem se rozhodl odstoupit od výše uvedené kupní smlouvy v souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 
Zboží Vám dnes 18. února 2016 zasílám poštou na adresu Vaší prodejny. Také Váš žádám o vrácení kupní ceny zboží ve výši 3 359 Kč na bankovní účet č. 54343434343/4343 do 14 dnů od doručení mnou vráceného zboží i tohoto odstoupení od kupní smlouvy.
 
S pozdravem
 
 
 
(vlastnoruční podpis)
Pavel Zajíc
 
 
Kopie kupní smlouvy č. 452/2016