Ukončení pracovního poměru výpovědí

Ukončení pracovního poměru výpovědí

Přejít ke vzoru

Výpověď je jedním ze čtyř způsobů ukončení pracovního poměru. O ostatních způsobech ukončení pracovního poměru píšeme zde.

Výpověď je jednostranná. Podává ji zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Není potřebný souhlas druhé strany, ani nejsou nutné další okolnosti.

Zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí uvést některý ze zákonných důvodů rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

  1. Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti  práce nebo o jiných organizačních změnách,
  4. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává,  dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
  5. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,  který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
  6. nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních  12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
  7. jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě  zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů  vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Pokud je výpověď platná, začíná se počítat výpovědní doba a pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce. Pokud by tedy byla výpověď doručena 3. března, výpovědní lhůta začíná běžet od 1.4. a uplyne 31.5. Do nového zaměstnání tedy můžete nastoupit 1. června.

Vzor výpovědi podané zaměstnancem


ABC, s. r. o.
Osmanova 10
602 00 Brno

Výpověď z pracovního poměru

Vážený pane, vážená paní,

ve Vaší společnosti jsem zaměstnán jako asistent obchodního ředitele dle pracovní smlouvy z
5. dubna 2015.

V souladu s ustanovením § 50 zákoníku práce podávám z tohoto pracovního poměru výpověď. Pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby.

V Brně dne 15. října 2015

(vlastnoruční popis)

Radek Kolek
Třešňová 89
602 00 Brno