Ukončení pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru

Důvody výpovědi mohou být různé. Lepší nabídka, neakceptovatelné pracovní podmínky, nebo dostanete výpověď vy. V profesním životě, někdy dojde na rozvázání pracovního poměru. V následujícím průvodci naleznete informace, které vám pomohou projít ukončením pracovního poměru. 

Důležité je, aby ukončení bylo podáno vždy písemně. Jiná forma výpovědi není platná! Výpověď musí být vlastnoručně podepsaná. Originál si ponechá smluvní strana, které je výpověď doručena. Jedná-li se o ukončení pracovního poměru dohodou, podepisujeme dvojmo. Výpověď si necháme potvrdit, nebo posíláme doporučeným dopisem, aby nemohly vzniknout pochybnosti. 

Zákoník práce stanovuje přesně podmínky, za jakých smí být vypovězena pracovní smlouva.

Existují čtyři způsoby, jak může být ukončen pracovní poměr:

Specifický případ je tzv. smlouva na dobu určitou. Tato smlouva končí uplynutím sjednané doby. Může však být ukončena i kterýmkoli z výše uvedených způsobů.  

Výpověď zrušením ve zkušební době

Pracovní smlouvu lze ​ve zkušební době zrušit z obou stran, tedy zaměstnavatelem či zaměstnancem. Zrušení je možné bez udání důvodu. Zaměstnanec může smlouvu ve zkušební době ukončit kdykoli. Pokud je zaměstnanec ve zkušební době a zároveň v pracovní neschopnosti, ze strany zaměstnavatele smí být smlouva ukončena nejdříve po 2 týdnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Prvních 14 kalendářních dní je zaměstnanec v tzv. karanténě. Ve zkušební době může být propuštěna i těhotná žena. 
Zkušební doba se sjednává před započetím pracovního poměru, nejpozději v den vzniku zaměstnaneckého poměru, a nelze ji dodatečně prodlužovat. 
Výpověď ve zkušební době může nabýt účinku okamžitě, bývá však zpravidla doručena nejpozději 3 dny před nabytím účinnosti.

Výpověď dohodou

Dohoda o  rozvázání pracovního poměru obvykle vyplývá z návrhu jedné ze smluvních stran. Zaměstnavatel i zaměstnanec smí podle zákona navrhnout dohodu o ukončení pracovního poměru. V takovém případě končí pracovní poměr dnem sjednaným v dohodě. Pracovní poměr smí být ukončen s okamžitou platností – ihned. 
Dohoda o rozvázání pracovního poměru je ze strany zaměstnance obvykle využívána v případě, že je třeba zkrátit zákonnou výpovědní lhůtu, nebo například ze zdravotních důvodů. Dohoda musí být písemná, a každá strana musím obdržet jedno vyhotovení dohody.

Výpověď pracovního poměru

Jelikož je tento způsob ukončení pracovního poměru obsáhlejší než ostatní, věnovali jsme mu samostatný článek.

Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení je možné v případech jasně stanovených zákoníkem práce. Pokud se nejedná o oboustrannou dohodu smluvních stran, lze zrušit pracovní poměr okamžitě ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele.
Ze strany zaměstnance lze provést okamžité zrušení pracovního poměru pokud:

​podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo  rozhodnutí  příslušného  správního  úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a  zaměstnavatel  mu  neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do  15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.​

Zaměstnavateli umožňuje §55 zákoníku práce s okamžitou platností ukončit pracovní poměr v případě, že:

  • jestliže byl zaměstnanec odsouzen pravomocně pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na dobu nejméně 6 měsíců. Tohoto důvodu tedy lze použít až nabylo soudní rozhodnutí právní moci;
  • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Musí jít o takové porušení povinnosti, které svou intenzitou opravňuje zaměstnavatele k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Jestliže k porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru  došlo v cizině, může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr do 2 měsíců po návratu zaměstnance z ciziny. Jestliže se v průběhu dvouměsíční lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, stane předmětem šetření jiného orgánu, lze okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření. 

Co dělat, když je výpověď neplatná

Někdy může dojít ze strany zaměstnavatele k podání neplatné výpovědi, nebo k neplatnému ukončení pracovního poměru. Pokud máte dojem, že jste dostali výpověď neprávem, braňte se! Máte možnost učinit příslušné právní kroky.

Pokud se domníváte, že vaše výpověď je neplatná, máte možnost informovat zaměstnavatele o tom, že trváte na dalším zaměstnávání. V případě, že výpověď shledáte neplatnou, je třeba zaměstnavateli oznámit, že trváte na pokračování pracovního poměru. Toto oznámení je nezbytné provést písemně a bez zbytečného odkladu. Po takovém oznámení je zaměstnavatel povinen poskytnout vám náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Toto náhradní plnění bude poskytnuto ode dne doručení oznámení zaměstnavateli do chvíle, kdy vám bude umožněno pokračovat v práci, nebo dojde k platnému ukončení pracovního poměru. Po uplynutí 6 měsíců může soud výši náhrady mzdy upravit (snížit).

Nehodlá-li se zaměstnavatel zachovat v souladu se zákonem, máte možnost se obrátit na soud. Neplatnost rozvázání pracovního poměru uplatněna u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto neplatným rozvázáním.