Petice

Jak napsat petici

-> Přejít ke vzoru

Petice je důležitý právní dokument, který se řídí zákonem č. 85/1990 Sb. o práv petičním. Má jasně stanovená pravidla a kritéria, které často odrazují od toho, se petici snažit napsat. Není se však čeho obávat, protože napsat petici je snadné – stačí si uvědomit několik věcí.

Rozdíl mezi peticí a stížností

Petice má mnoho společného se stížností, ale je důležité si uvědomit, že petice má díky svému postavení mnohem větší váhu. Zatímco ve stížnosti si stěžujete, v petici již o něco jasně žádáte, něco vyžadujete, navíc na to nejste sám, díky podpisovému archu.

Struktura petice

  1. Název a právní definice
  2. Žádost o něco/stěžování si o něco a žádost
  3. Poděkování
  4. Napíšete „Za petiční výbor“ – Jméno, příjmení, adresa (petice může mít petiční výbor, ale nemusí)
  5. Kdo má oprávnění zastupovat petiční výbor (viz. vzor dole)
  6. Podpisový arch k petici na 2 straně dokumentu – uvádíme celé jméno, bydliště a podpis
  7. Příloha – Listina základních práv a svobod
  8. Příloha – zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Vzor petice

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„za zachování městského kulturního centra“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme …

(doplňte, o co žádáte, text by se měl vejít na jednu stránku, a nezapomeňte být zdvořilí)

Děkujeme.

Za petiční výbor:

(občané si mohou vytvořit petiční výbor, ale není to nutné, petiční výbor slouží k jednání se státními orgány, a může jmenovat člověka, který bude oprávněn za podepsané občany jednat, zastupovat je a dotazovat se státního orgánu na detaily, proto je výhodné tohoto člověka mít)

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

(tuhle větu musíte mít na petici, jestliže má petiční výbor více členů, pokud je vyjednavačem někdo jiný, musíte uvést jeho jméno a adresu bydliště místo druhého řádku věty)

na další stranu

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „za zachování městského kulturního centra“.

Za petiční výbor:
jméno, příjmení a adresa

Jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis

 
 
(můžete přidat přílohy na další stranu, ale není to povinné)
Příloha – Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha – zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním
Úvodní ustanovení
§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen „petice“).

§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

§ 3
Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

§ 4
Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

§ 5
Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Společná ustanovení
§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.